ผู้บริหาร

นายวิชา โอฐเจริญชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่เอกสารวิชาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
ห้องเรียนอาเซียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
ดินปลูกจามจุรีศรีดอนไชย
เศรษฐกิจพอเพียงของเรา
เผยแพร่เกร็ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานบุคคลควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
การตรงต่อเวลา
ทำงานเต็มเวลา
รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 17/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 239886
Page Views 296751
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางอารีรัตน์ ยาวิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2555,15:29  อ่าน 586 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียดผลงาน

ชื่อศึกษา  :  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา             สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา อำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย

ผู้ศึกษา        :  นางอารีรัตน์  ยาวิชัย

ปีการศึกษา  :  2552

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรีนศรีดอนไชยวิทยา อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราของประชากรที่ใช้ในการศึกษา และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ  การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา จำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่ กก   เล่มที่ 2 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่ กด  เล่มที่ 3 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่ กบ เล่มที่ 4 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่ กน และเล่มที่ 5 ชุดรวมคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 19 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และแบบปรนัยชนิดเติมคำ จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ จำนวน 10  ข้อ การเก็รวบรวมข้อมูลดำเนินการโดยการเรียนการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับแบบฝึกทักษะที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นทำการสอนในเวลาเรียนตามปกติ สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันจันทร์และวันพฤหัสบดี วัละ 1  ชั่วโมง รวม 19  วัน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ 0.50

                ผลการศึกษา พบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งได้ค่าประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 84.43/85.14 และได้ค่าประสิทธิผลเท่ากับ 0.64 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนตามแผนการจัด    การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน โดยได้ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน

                  เท่ากับ 21.00 คิดเป็นร้อยละ 52.50 และได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 32.21 คิดเป็นร้อยละ 80.54 แสดงให้เห็นว่า การเรียนการสอนโดยการใช้แบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพจะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเมื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.5 KB
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2555,15:29   อ่าน 586 ครั้ง